1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

TTO Yönerge

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1

Bu Yönergenin amacı, Kastamonu Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulmasına, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, yeni proje fikirlerini ve fon imkânlarını duyurmak, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kurulmuş olan “Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin yapısı, organları, çalışma şekli, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönerge, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında yurt içi ve yurt dışı desteklerin tek bir çatı altında toplanıp, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, projelerin başvurusu, revizyon istenen veya reddedilen projelerin yeniden yapılandırılması, alınan projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturularak bir bütünlük sağlanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin yatırımcılara tanıtılarak, proje çıktılarının lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki destek verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunları bu Yönergenin dayanağını oluşturur.

Tanımlar

MADDE 4

Bu Yönergede geçen;

a) Akademik Birimler: Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, Enstitüleri, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Rektörlüğe Bağlı Akademik Bölümlerini,

b) TTO: Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ni

c) Sanayi Kontratlı Projeler: Ulusal ve yabancı sanayi ile diğer özel sektör kuruluşları tarafından fonlanarak desteklenen kontratlı araştırma projelerini,

d) Ulusal Projeler: Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK), Sanayi Tezleri (SAN-TEZ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlıklar tarafından desteklenen projeleri, Farabi, vb. ulusal kaynaklı projeleri,

e) Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA), Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İş Birliği (COST), Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (ICGEB), Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ulusal Sağlık Kurumu (NIH), EUROSTAR, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri,

f) Üniversite Projeleri: Kastamonu Üniversitesi BAP veya diğer birimleri tarafından fonlanan projeleri,

g) Proje: Bu yönerge kapsamında “c, d, e, f ” bentlerinde tanımlanan tüm projeleri

h) Üniversite: Kastamonu Üniversitesi’ni ifade etmektedir.

TTO’nun Yapısı

MADDE 5

TTO, Üniversite, Kastamonu Teknopark, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri, proje geliştirme ve yönetimi, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetimi, lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş yapıyı ifade eder(Şekil 1).  

 

Şekil 1

 

TTO Yönetim Birimleri

MADDE 6

TTOK ‘nün yürütme organı Koordinatör ve yardımcılarıdır.

1)      Koordinatör:

Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Koordinatör gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Koordinatör görevde bulunmadığı zamanlarda koordinatör yardımcısını vekil bırakır. TTK’ne vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Koordinatörün görevi sona erer. Koordinatörün görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Koordinatör görevlendirilir.

Koordinatörün Görevleri:

a) TTO’nun ve Üniversitede yürütülen projeler sürecinde görev alan tüm birimlerin, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin arasında koordinasyon kurulması,

b) TTO’nun bir yıllık çalışma programının hazırlanması ve Rektörün onayına sunulması,

c) TTO ve bağlı birimlerinin, komisyonlarının, kurullarının, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması,

d) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,

e) Projelerinin kabulü, revizyonu, ret sonrası tekrar ilgili programa sunulması ve yürütülmesi süreçlerinde ilgili birimler ve kurum/kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması ve koordinasyonu,

f) Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,

g) Üniversite öğretim elemanları tarafından yapılan tüm başvuruları ve kabul edilen projeler ile öğretim elemanları tarafından alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda “Veri Tabanlarının oluşturulmasının sağlanması ile görevlidir.

Tüm iş ve işlemlerinden İlgili Rektör yardımcısına ve Rektöre karşı sorumludur.

2) Koordinatör Yardımcısı: Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Koordinatör yardımcısı; Koordinatör ile iş birliği içerisinde Koordinatörlüğün etkinliklerini yürütmek, Koordinatörün vereceği görevleri yapmak ve Koordinatörün olmadığı zamanlarda Koordinatör adına Koordinatörlüğü temsil etmekle görevlidirler.

Koordinatör Yardımcısının Görevleri

TTO Koordinatör Yardımcısı, Madde 13’ ve Madde 14’ de yer alan tüm faaliyetlerin TTO Koordinatörü tarafından yürütülmesine yardım eder. TTO Koordinatörünün bulunmadığı toplantılarda ona vekâlet eder.     İş ve işlemlerinden TTO koordinatörüne karşı sorumludur.

MADDE 8

Danışmanın Görevleri

a) Yönetim ve deneyimlerin paylaşımını da içeren proje yönetimi eğitimlerinin yönlendirilmesi,

b) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,

c) Projelerle ilgili gelir ve ödenek kayıt işlemleri için talepte bulunulması,

d) Yurtdışı projelere ilişkin KDV muafiyet belgelerinin vergi dairesinden alınması konusunda yürütücülere destek verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

e) Koordinatörün vereceği ilgili diğer danışmanlık hizmetleri.

İş ve işlemlerinden TTO koordinatörüne karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirinin Görevleri:

MADDE 9

a)  İşbirliği, Konsorsiyum Anlaşmaları, Sanayi Kontratları, Hizmet ve Proje Sözleşmelerinin hazırlanması ve diğer tüm hukuki danışmanlık işlemlerinden sorumludur.

b) Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları alanında ortaya çıkabilecek tüm yasal sorunlarda danışmanlık ve hukuki rehberlikte bulunur.

İş ve işlemlerinden TTO koordinatörüne karşı sorumludur.

İletişim ve Tanıtım Sorumlusunun Görevleri:

MADDE 10

TTO’nun tüm faaliyetlerinin kamuoyuna, ilgili paydaşlara ve halka duyurulmasından sorumludur. TTO’nun planlanan faaliyetlerinin tüm TTO personeline duyurulması, birimler arası iletişimin sağlanması iletişim ve tanıtım sorumlusunun görev alanına girer.

İş ve işlemlerinden TTO koordinatörüne karşı sorumludur.

Teknopark Sorumlusunun Görevleri:

MADDE 11

Teknopark sorumlusu Üniversite bünyesinde oluşacak teknoparkın tüm faaliyetlerinden sorumludur. Bu bağlamda;

  • Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, üniversitelerin vereceği hizmetleri zenginleştirip etkinleştirmek,
  • Bölgede bulunan sanayiinin rekabet gücünü artırmak,
  • Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmak,
  • Teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri,
  • Yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi,
  • Yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi,
  • Bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam yaratma, faaliyetlerinin yerine getirilmesini gözetir.

 

İş ve işlemlerinden TTO koordinatörüne karşı sorumludur.

Teknik ve İdari Personel

MADDE 12

TTO’nun teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlük tarafından görevlendirilecek kadrolu personel, sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak personel, hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak personel veya 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Koordinatörlüğün görevleri

MADDE 13

Koordinatörlüğün görevleri şunlardır;

a) Üniversite adına TTO’yu temsil etmek;

b) Üniversitede TTO’nun çalışmalarını düzenlemek;

c) İlgili birimlerle işbirliğinin oluşturulmasını sağlamak;

ç) Üniversite TTO’nun yıllık raporlarını üniversite rektörlüğünün ilgili birimine sunmak;

a) TTO’nun Üniversite mensuplarına ve sanayiye tanıtımına katkı sağlamak;

b) TTO’nun faaliyetlerini etkinleştiren alt birimlerin kurulmasını ve işleyiş prensiplerinin belirlenmesini sağlamak;

c) Üniversitenin araştırma politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için öneriler geliştirmek;

Tüm TTO Destek Birimlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 14

a) Öğretim elemanlarının, idari prosedürler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri, mali konularda periyodik eğitimler düzenlenmesi,

b) Projelere ilişkin mali istatistiklerin tutulması ve ilgili yerlere gönderilmesi,

c) Birimlerin görev alanına giren konularla proje yürütücülerine bilgi verilmesi, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlanması.

Koordinatörlüğün Karar Alma Süreci

MADDE 15

(1) Koordinatörlük olağan toplantılarını ayda bir yapar. Gerek görülmesi halinde, TTO Koordinatörünün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Ayrıca belirlediği paydaşların temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir.

(2) TTO Koordinatörlüğü üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan kişi sayısının yarısından bir fazlası ile karar alır. Oylama açık usulle yapılır. Oyların eşit çıkması halinde TTO koordinatörünün oyu iki oy sayılır.

Projelerin Ticarileştirilmesi

MADDE 16

TTO projelerin ticarileştirilmesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. Söz konusu kapsamdaki işlerin yürütülmesi için gerekli durumlarda hizmet alımında bulunur.

a) Ticarileştirilme potansiyeli olan projelerin seçilmesi, iş planlarının hazırlanması,

b) Araştırma sonuçlarından Patent, Faydalı Model çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında bilgilendirme toplantıları yapılması,

c) Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve patentlerin ilgili yerli, yabancı paydaşlara tanıtılması, ikili görüşmelerin düzenlenmesi,

d) Lisans anlaşmalarının yapılması, girişimciliğin teşviki ve start-up veya spin-off şirketlerin kurulması,

e) Üniversitenin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Politikasının oluşturulması ve yürütülmesi.

Komisyonlar ve Proje Grupları

MADDE 17

Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere TTO Koordinatörünün önerisi ve Rektörün onayı ile ofisin çalışma alanlarında Araştırma ve Uygulama Komisyonları, Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir.

Yürürlük

MADDE 18

TTO Yönergesi ……….... tarih ve …….…….. sayılı karar ile Kastamonu Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 19

TTO Yönergesini Üniversite Rektörü yürütür.